LiveZilla Live Chat Software

Domain Name คือ

โดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์ ซึ่งชื่อดังกล่าวจะถูกนำไปค้นหาภายใน Domain Name System เพื่อทำการแปลงชื่อเว็บไซต์เป็นหมายเลข IP Address อีกทีหนึ่ง วัตถุประสงค์หลักของการมีโดเมนเนม ก็เพื่อเหตุผลในด้านของการจดจำ โดยไม่ต้องจำหมายเลข IP Address แต่จำชื่อเว็บไซต์แทน

เงื่อนไขการตั้งชื่อโดเมน

1. ชื่อโดเมนจะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นๆ

2. จำนวนตัวอักษร (รวมเครื่องหมาย -) และนามสกุลสูงสุดไม่เกิน 67 ตัวอักษรๆ

3. สำหรับโดเมน .th จะต้องมีความยาวของตัวอักษรอย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัวๆ

4. ตัวอักษรพิเศษที่ไม่สามารถใช้ในการจดทะเบียน ได้แก่ ! @ # $ % ^ & ฿ * ( ) + | / < > , ' ? " [ ] { } _ๆ

5. ตัวเลข 0-9 สามารถนำมาใช้ในชื่อโดเมนได้ ซึ่งสามารถขึ้นต้น, ระหว่างชื่อโดเมน, หรือลงท้ายได้ๆ

6. สามารถใช้เครื่องหมาย - เพื่อคั่นระหว่างตัวอักษรได้ แต่ไม่สามารถนำมาขึ้นต้น หรือลงท้ายได้ๆ

7. ชื่อโดเมนไม่สามารถประกอบด้วยช่องว่าง เว้นวรรค ในตำแหน่งใดๆ

.com เป็นโดเมนระดับบนสุดตามหมวด (gTLD) ในระบบการตั้งชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ต ย่อมาจากคำว่า commercial แสดงถึงวัตถุประสงค์ในตอนเริ่มแรกว่า ใช้สำหรับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยทั่วไป ในปัจจุบันไม่มีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับผู้ขอจัดตั้งชื่อโดเมน (จดโดเมน) .com ดังนั้นบุคคล บริษัท องค์กร หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ก็สามารถจดโดเมนที่เป็น .com ได้ ปัจจุบัน .com เป็นโดเมนที่มีการใช้งานมากที่สุด

.net เป็นโดเมนระดับบนสุดตามหมวด (gTLD) ในระบบการตั้งชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ต ย่อมาจากคำว่า network หรือ องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย

.org เป็นโดเมนระดับบนสุดตามหมวด (gTLD) ในระบบการตั้งชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ต ย่อมาจากคำว่า organization หรือ โดเมนเนมที่เป็นเรื่องของ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ

.edu เป็นโดเมนระดับบนสุดตามหมวด (sTLD) ในระบบการตั้งชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ต ย่อมาจากคำว่า education แสดงถึงวัตถุประสงค์ในตอนเริ่มแรกว่า ใช้สำหรับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา ต่างๆโดยมีเงื่อนไขว่าสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่ขอ จดโดเมนนี้ จะต้องมีที่ตั้งของสถาบันหรือ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดเมน .edu นั้น ผู้ให้บริการจดโดเมนนี้คือ กลุ่มสถาบันระดับอุดมศึกษา แห่งสหรัฐอเมริกา (เรียกชื่อหน่วยงานนี้ว่า EDUCASE) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงพาณิชย์ ของสหรัฐอเมริกา

.gov เป็นโดเมนระดับบนสุดตามหมวด (gTLD) ในระบบการตั้งชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ต ย่อมาจากคำว่า government คือ องค์กรของรัฐบาล

.mil เป็นโดเมนระดับบนสุดตามหมวด (gTLD) ในระบบการตั้งชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ต ย่อมาจากคำว่า military คือ องค์กรทางทหาร

.biz เป็นโดเมนระดับบนสุดตามหมวด (gTLD) ในระบบการตั้งชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ต ย่อมาจากคำว่า business หรือ โดเมนเนมที่เป็นเรื่องของธุรกิจ

.mobi เป็นโดเมนระดับบนสุดตามหมวด (gTLD) ในระบบการตั้งชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ต คือ เว็บไซต์โทรศัพท์มือถือ

.tel เป็นโดเมนระดับบนสุดตามหมวด (gTLD) ในระบบการตั้งชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ต คือ เว็บไซต์การสื่อสาร

.th เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศไทย บริหารโดยบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (THNIC) ควบคุมโดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation)

.ASIA ได้รับการรับรองจาก ICANN เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และบริษัท DotASIA คือองค์กรที่ได้รับสัมปทานให้ทำการจัดสรรค์โดเมนเนม .ASIA นี้ไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียจำนวน 73 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย

.xxx เป็นโดเมนระดับบนสุดที่อยู่ในระหว่างการเสนอขออนุมัติ สำหรับใช้ในเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาในด้านภาพโป๊และเปลือยในอินเทอร์เน็ตดำเนินโดยไอซีเอ็ม รีจิสตรี (ICM Registry) ชื่อ xxx มีลักษณะคล้ายคลึงกับเรทภาพยนตร์ในอเมริกา ที่กำหนดให้ ภาพยนตร์เรต "X" สำหรับภาพยนตร์ที่ประกอบด้วยภาพโป๊และเปลือย โดยในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ICANN ได้ประกาศให้เป็น โดเมนระดับบนสุดลักษณะผู้สนับสนุน พร้อมทั้ง .aero, .travel ซึ่งในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 .xxx ได้ถูกห้ามใช้งาน[ต้องการอ้างอิง] ล่าสุด ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 เมื่อบอร์ดบริหารของ ICANN ได้อนุมัติให้เปิดโดเมน .xxx ด้วยคะแนนเสียง 9-3 และนำกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้ว[ต้องการอ้างอิง] และเริ่มเปิดการจดทะเบียนโดเมนเนมเป็นการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-686-1226 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. หรือ 081-423-2838 ตลอด 24 ชั่วโมง